BİRİNCİ BÖLÜM: DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, ŞUBE AÇMASI VE ÇALIŞMALARI


Derneğin Adı, Merkezi ve Şube Açması

Madde 1- Derneğin adı "Halk İçin Psikoterapi Derneği” olup, merkezi İstanbul’dadır. Türkiye’nin illerinde ya da bir kaç ili kapsayan bölgelerde şubeler açılabilir. Şubelerin açılmasına Merkez Genel Kurulu karar verir. 

Madde 2- Halk İçin Psikoterapi Derneği üyesi olmak tek başına “psikoterapist” unvanı kullanma hakkı ve yetkisi vermez. 

Derneğin Amaçları ve Çalışma Biçimi

Madde 3- Dernek ruhsallık alanında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak, bu amaçla faaliyetler düzenlemek ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, bireyin ve toplumun ruh sağlığının korunması ve iyileştirilmesi amacı ile kurulmuştur. Ruh sağlığı hizmetlerine ulaşılabilirliği artırma gayesi bulunan dernek adil ve eşitlikçi bir anlayışı benimsemektedir. Bu amaca yönelik olarak; pskanalitik psikoterapileri (bireysel ve grup) tanıtmak, aktarmak, yaymak, geliştirmek ve derneğin ilke ve değerleri ile uyumlu psikoterapistler yetiştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur;

 1. Sürekli eğitim için gerekli ortamı hazırlar ve destekler.
 2. Meslek içi ve dışına konferanslar, eğitimler, seminerler düzenler.
 3. Çeşitli bilimsel toplantılar, seminerler, paneller, konferanslar, telekonferanslar, sempozyumlar, bilimsel kongreler, eğitim programları düzenler. Dergi, broşür, bülten, kitap yayınlar. Eğitim için tüm iletişim araçlarını kullanır.
 4. Dernekler yasasında belirlenmiş kurallara uygun olarak yurtiçi ve yurt dışında ruh sağlığı alanında dernek, vakıf, üniversite, enstitü ve diğer kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.
 5. Çocuk, ergen ve yetişkin psikanalitik psikoterapileri ile ilgili eğitim, vaka çalışması ve araştırma yapar.
 6. İşbirliği yapılmasında yarar gördüğü uluslararası bilimsel ve mesleki derneklere ya da kurumlara yasal çerçevelere uygun olarak üye olabilir.
 7. Bu alanda bilimsel çalışmaları yüreklendirir, maddi yönden destekler, araştırmaların yayınlanmasını ve yayılmasını sağlar.
 8. Alanla ilgili uluslararası toplantılara katılır. Uluslararası bilimsel ve mesleki platformlarda derneği temsil amacıyla üyelerini görevlendirebilir.
 9. Derneğin amaçları ile ilgili vakıflar kurar, kurulacak vakıflara kurucu üye olur, bağışta bulunur.
 10. Üniversiteler ve diğer eğitim kurumlarıyla ve aynı amaca yönelik diğer derneklerle ortak çalışmalar düzenler. Bu tür çalışmalara katılır.
 11. Derneğe gelir sağlamak için balo, yemek, konser gibi çeşitli sosyal faaliyetler düzenler.
 12. Derneğin amaçlarını yerine getirmek için her türlü sosyal, kültürel, bilimsel etkinliklerde bulunur.


İKİNCİ BÖLÜM: ÜYELİK

Üyelik Koşulları

Madde 4- Dernek, ruh sağlığı ve psikososyal alanda faaliyet gösterir. Derneğin asil, fahri ve onursal olmak üzere üç tür üyeliği vardır. 

1) Asil Üyelik: Derneğe asil üyelik için geçerli başvuru şartları aşağıdaki şekildedir. Bu şartların hepsine sahip kişiler asil üyelik için başvurabilirler: 

a) Psikanalist, psikiyatr, psikiyatri hemşireleri, psikolog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, sosyal hizmet uzmanı, pedagog, çocuk gelişim uzmanı, klinik psikoloji yüksek lisans derecesini almış kişiler ya da adı geçen meslek alanlarının lisans eğitimini almadıkları halde, bu meslek alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olanlar  ve bu alanların lisans ve yüksek lisans öğrencileri ve ilgili yasal kurumlar tarafından Ruh Sağlığı Profesyoneli olarak tanımlanan yeni meslek dallarında bulunan kişiler ile fahri üyelikte beş (5) yılını doldurmuş kişiler asil üyelik için başvurabilir.Bu kişilerin halen, alanda en az iki yıldır klinik uygulama yapıyor olmaları gerekmektedir.

b) Üyelik için başvuru yapacak kişilerin bireysel dinamik/psikanalitik psikoterapiden ya da psikanalizden geçmiş olmaları veya en az bir senedir geçiyor olmaları gerekmektedir. Ayrıca, uluslararası psikanaliz örgütlerine üye olarak kabul edilmiş kişiler de, daha önceden psikanalizden geçmiş olmaları ya da halen psikanalizden geçiyor olmaları halinde, üyelik için başvurabilirler.

c) Derneğe üye olmak isteyen kişilerin bir dernek çatısı altında diğer üyelerle işbirliği halinde çalışmaya istekli olmaları gerekir.

2) Fahri Üyelik: Dernek gayesine hizmet etmiş ve edeceğine inanılan kişiler yönetim kurulu kararı ile fahri üyeliğe alınırlar, fahri üyelerin genel kurulda oy hakkı yoktur, istedikleri takdirde derneğe aidat ve bağışta bulunurlar. Beş (5) yıl boyunca fahri üyeliğini sürdürmüş ve derneğe maddi ve fikirsel katkısı sabit olan kişiler asil üyeliğe başvurabilecek ve yönetim kurulu tarafından değerlendirmesi olumlu bulunanlar asil üye olabileceklerdir. 

3) Onursal üyelik: Ruhsallık alanında çalışmalar yapmış, bilim çalışanları ya da yurt içinde ve/veya yurtdışında derneğe maddi ya da manevi önemli destek sağlayanlar onursal üye olabilirler. Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur. Yönetim Kurulunun ya da Genel Kurul üyelerinin en az ikisinin önerisi üzerine Genel Kurulca onursal üye olarak kabul edilebilirler.

Üyeliğe Başvurma ve Kabul Edilme

Madde 5-

I – Asil Üyelik

 1. Üyelik için gerekli şartlara sahip kişiler, kişisel ve mesleki kimlik bilgilerini derneğin matbu üyelik formuna işledikten sonra, Genel Merkez Yönetim Kuruluna başvururlar. Üyeliğin onayından sonra giriş ödentisini ödemek zorundadırlar.
 2. Yönetim Kurulu başvuruyu değerlendirmek için kendi içinden üç hakem atar. Başvuruyu yapan kişi bu üç hakemin her biri ile görüşür. Üç hakemin her biri adayla ilgili değerlendirmelerini matbu forma ve imzasız olarak yaparak elden Yönetim Kuruluna teslim ederler. Bu matbu formlarda hakemlerin başvuruyu yapan kişi ile ilgili iki değerlendirmeden birini yapmaları gereklidir. Bu değerlendirme “olumlu”, ya da “olumsuz” olmalıdır.
 3. Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvuruyu yapan kişinin üyeliğe kabulü için hakemlerden gelen değerlendirmelerde oy çokluğu esası geçerlidir. Üç hakemden ikisinin olumlu oyu başvurunun kabulü için yeterlidir. Başvuru yapan kişiler başvuruları Yönetim Kurulunca kabul edildiğinde asil üye olurlar. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

II- Onursal Üyelik

Onursal üyelik, Merkez Genel Kurulu üyelerinin salt çoğunluğu ve Merkez Yönetim Kurulunun önerisi ile Merkez Genel Kurulu kararıyla kesinleşir.

Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

Madde 6-

a) Bilimsel ve mesleki kurallara, yöntemlere ve ahlaka aykırı davrandığı, dernek bünyesinde derneğin amaçlarını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu, derneğin maddi zarara uğramasına yol açtığı, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği kesinleşen üyeler üyelikten çıkarılır. Bu konudaki kurallar Yönetim Kurulu’nun bilahare hazırlayacağı yönetmeliklerle saptanacaktır.

b) Üyelikten çıkarılma: Merkez Yönetim Kurulunun yapacağı soruşturma sonucu vereceği çıkarılma kararının, Merkez Genel Kurulunca onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.

c) Üyelerin istedikleri zaman üyelikten ayrılma hakları saklıdır.

d) Üyelikten ayrılanların veya çıkarılanların ödemiş oldukları ödentileri geri verilmez.

Üyelik Yükümlülükleri

Madde 7-

a) Her kişi üyelik başvurusu sırasında giriş ödentisi (500TL) ödemekle yükümlüdür. Üyeliğe kabul edilenler yıllık aidat (500TL) ödemek zorundadırlar.

b) Üyelik ödentisi, kişinin üyeliğe kabul edildiği günden başlayarak her yıl için bir kerede ödenir. Yazılı uyarıya karşın üyelik ödentisini ödemeyen üyeler yükümlülüklerini yerine getirmemiş sayılır. 

c) Üyelik ödentisi Genel Kurulca günün şartlarına göre belirlenir. 

d) Bir yıl içinde düzenlenen dernek içi eğitim programlarının 2/3’üne katılmak, önceden belirlenmiş olan ücretlerini ödemek ve bunu aşan devamsızlık durumlarında mazeret bildirmek gerekmektedir. Bu konudaki kurallar Yönetim Kurulu’nun bilahare hazırlayacağı yönetmeliklerle saptanacaktır. 

e) Hiçbir üye dernek çalışmalarında görev almaya zorlanamaz. Ancak dernek yetkili kurulları üyeleri derneğin amaçları doğrultusunda görevlendirilebilir. Görevlendirilme, yetkili organ tarafından yazıyla yapılır. Üye yazılı görevlendirmeyi imza karşılığı aldıktan sonraki 15 gün içinde görevi kabul etmediğini bildirmemişse, görevi üstlenmiş sayılır.

Madde 8-

Halk İçin Psikoterapi Derneği’nin kurucu üyeleri ve kimlikleri aşağıdadır. Kurucu üyeler arasından seçilmiş aşağıda kimlik bilgileri yazılı yedi (7) kişi ilk Merkez Genel Kuruluna kadar Geçici Merkez Yönetim Kurulu üyeleri sayılır. 

Kurucu Üyeler:

 1. Cemal Dindar
 2. Şorej Geçirgen
 3. Harun Çıkrıkçı
 4. Vesile Çetin Kazak
 5. Feyzullah Serkan Acar
 6. Salman Ünlügedik
 7. Berna Beyhan


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ORGANLAR


Madde 9- Derneğin Organları

I- Merkez Organları:

a) Merkez Genel Kurulu

b) Merkez Yönetim Kurulu

c) Merkez Denetleme Kurulu 

II- Şube Organları:

a) Şube Genel Kurulu

b) Şube Yönetim Kurulu

c) Şube Denetleme Kurulu 

Merkez Genel Kurulu:

Madde 10- Merkez Genel Kurulu derneğin en yetkili organıdır. Aşağıda belirtilen kişilerden oluşur:

a) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Onur Kurulu asil üyeleri. 

b) Üye sayısı 20’ye kadar olan şubelerden iki, üye sayısı 20'den fazla olan şubelerden üye sayısının 10'a bölünmesi ile elde edilen ondalıklı sayının bir üst sayıya tamamlanması ile ortaya çıkan sayıda delege olmak üzere Şube Genel Kurullarınca seçilmiş delegeler. Üye/delege oranı gerek duyulduğunda Merkez Genel Kurulunca değiştirilebilir. 

c) İlk Merkez Genel Kurulundaki kurucu üyeler. 

Merkez Genel Kurulu Olağan Toplantısı

Madde 11-

a) Olağan Merkez Genel Kurulu, üç yılda bir, ARALIK ayı içinde Merkez Yönetim Kurulunca toplantıya çağrılır. 

b) Merkez Genel Kurulunun olağan toplantılarının gündemi Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanır.

Madde 12-

a) Merkez Genel Kurulu üyelerinin en az beşte biri, Merkez Yönetim Kurulu ya da Merkez Denetleme Kurulu gerekli gördüğü hallerde Merkez Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. <strong>

b) Bu hallerde toplantı gündemini toplantı isteğinde bulunan organ belirler. 

c) Olağanüstü Genel Kurulu toplantıya çağıran organ, çağrı istemini ve toplantı gündemini Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. Bu durumda Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunu kurallarına uygun olarak olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır. 

d) Olağanüstü Genel Kurulda, Genel Kurulunu tamamlamış şubelerin yeni seçilmiş delegeleri, Genel Kurulunu tamamlamamış şubelerinse son Genel Kurulunda seçilmiş delegeleri yer alır. 

e) Merkez Genel Kurulu olağanüstü toplantısında da olağan Merkez Genel Kurulu gündem kuralları geçerlidir. 

Merkez Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılması

Madde 13-

a) Genel Kurul günü, saati, yeri ve gündemi onbeş gün önce gazete, yazı ile ve elektronik ortamda (e-posta grubu ile) üyelere bildirilir. 

b) Delegeler toplantıya, seçildikleri Şube Genel Kurulu tutanağının bir örneğini ibraz ederek ve adlarının karşısını imzalayarak katılırlar. 

c) Olağan ya da olağanüstü Merkez Genel Kurulu tüzük maddelerinde değişiklik gündemiyle toplanıyorsa, değişiklik önerilen gündem maddeleri ve değişiklik önerisi toplantı duyurusunda belirtilir ve/veya Merkez Genel Kurulu üyelerine ve Şube Yönetim Kurullarına gönderilir. 

d) Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısında Madde 10'da belirtilen üyelerin salt çoğunluğunun bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanamadığı durumlarda Merkez Genel Kurulu günü, saati, yeri belirtilmek suretiyle aynı gündemle yeniden toplanır. İkinci toplantı ile birinci toplantının arası yedi günden az, 60 günden fazla olamaz. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Her iki toplantıda da bulunması zorunlu Merkez Genel Kurulu üyesi sayısı, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin toplamından az olamaz. 

e) Toplantı birden fazla ertelenemez. Genel Kurul toplantı tutanakları, yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dâhil) kimlikleri, 30 gün içinde ilgili makamlara bildirilir. 

f) Yapılmışsa tüzük değişikliği bir gazetede yayımlanır ve 15 gün içinde ilgili makamlara bildirilir. 

Merkez Genel Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 14-

a) Başkan, Başkan Yardımcısı ve iki Sekreterden oluşan Merkez Genel Kurulu Başkanlık Divanı üyelerini seçmek. 

b) Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Onur Kurulu üyelerini seçmek. 

c) Merkez bütçe ve kesin hesaplarını, bunlara ilişkin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu raporlarını, iş programlarını ve bunların uygulanmalarını incelemek. 

d) Merkez Yönetim Kurulunun hazırladığı tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek. 

e) Dernek merkezine ya da şubelerine gerekli taşınmazların satın alınması ya da var olan taşınmazların satılması için Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek. 

f) Derneğin uluslararası kuruluşlara üye olmasını ya da ayrılmasını kararlaştırmak. 

g) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak. Dernek tüzüğü Genel Kurula katılan üyelerin en az 2/3’ünün oyları ile değiştirilir.

h) Derneğin ya da şubelerin feshi ya da tasfiyesi hakkında karar vermek ve tasfiye kurulları oluşturmak. 

i) Önerilenlerin onursal üyeliğine karar vermek. 

j) Çalışanların uyması gereken kuralları ve komisyon çalışmalarını düzenleyen iç yönetmelikleri tartışıp onaylamak. 

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 15- Merkez Yönetim Kurulunun seçilmesi, görev bölümü ve toplantı kuralları:

a) Merkez Yönetim Kurulu 7 asil ve 7 yedek üyeden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Merkez Genel Kurulunda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 7 kişi asil, ikinci 7 kişi yedek olarak belirlenir. 

b) Asil üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Sayman Yardımcısını seçerler. 

c) Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Merkez Yönetim Kurulunca sonraki ilk toplantıya çağrılır. 

d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Merkez Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılırlar. 

e) Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir. 

Merkez Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 16– Merkez Yönetim Kurulu derneğin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır:

a) Derneği temsil etmek. 

b) Merkez Genel Kurulunun kararlarını uygulamaya geçirmek. 

c) Geçen dönemin çalışma programını ve merkez genel bütçesi ile şubelerin Genel Kurullarınca kabul edilen şube bütçelerini, derneğin genel bütçesi olarak Merkez Genel Kuruluna sunmak. 

d) Şube Yönetim Kurullarının gelir ve gider kesin hesap bilanço işlemlerini ve bu konudaki Şube Denetleme Kurulu raporlarını yılsonunda incelemek. 

e) Merkez Genel Kurulunun kararları doğrultusunda merkez ve /veya şubelerde yapılacak işlerin program ve projelerini incelemek, iş bölümü ve görevlendirmeyi organize etmek. 

f) Gerekli görülen hallerde şubelerin denetlenmesi konusunda Denetleme Kuruluna duyuruda bulunmak. 

g) Merkez ve şubelerin alacağı taşınmazların satın alınması ya da merkez ve şubelere ait taşınmazların satılması konusunda, şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Merkez Genel Kuruluna sunmak. Merkez Genel Kurulunda alınan kararı, görevlendirildikten sonra uygulamak. 

h) Dernek ayniyat yönetmeliğini hazırlayıp, Merkez Genel Kurulu onayından sonra uygulanmasını sağlamak. 

i) Madde 3'deki çalışmaları gerçekleştirmek için komisyonlar kurmak ya da gerektiğinde şubelerden birinin Yönetim Kurulunu görevlendirmek. Bu komisyonların ya da görevlendirilen Şube Yönetim Kurullarının uyması gereken kurallarla ilgili iç yönetmelikler hazırlamak ve Merkez Genel Kurulunda onaylanmasından sonra yürütülmesini sağlamak. 

j) Gereken durumlarda Genel Başkana, Genel Başkan Yardımcısına ya da Genel Sekretere Merkez Yönetim Kurulu adına kullanılmak üzere yetki vermek. 

k) Dernek işlerini yürütecek ücretli personel kadrolarını belirlemek, personeli atamak ya da işten çıkarmak. 

l) Ücretli personelin çalışma düzenini kurala bağlamak amacıyla bir iç yönetmelik hazırlamak ve Merkez Genel Kurulunda onaylanmasından sonra uygulanmasını sağlamak. 

m) Kendiliğinden ya da başvuru üzerine şubelerin açılmasını görüşüp karara bağlamak. Şube kurucularını görevlendirmek. 

n) Merkez Onur Kurulunun aldığı üyelikten çıkarma kararını görüşerek, çıkarılma kararı verilenlerin üyeliklerini askıya almak. Durumu üyeye yazılı olarak bildirmek. 

o) Madde 12'de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Merkez Genel Kurulunu gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak. 

p) Merkez Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek yetki belgesi almak. 

r) Saymanın Merkez Yönetim Kurulunun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek.

Merkez Denetleme Kurulu

Madde 17- Merkez Denetleme Kurulunun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

a) Merkez Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Merkez Denetleme Kurulu üyeleri, Merkez Genel Kurulunda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir.

b) Asil üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar. 

c) Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asil üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Merkez Denetleme Kurulu Başkanınca bir sonraki toplantıya çağrılır. 

d) Merkez Denetleme Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır.

Merkez Denetleme Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde 18- Merkez Denetleme Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez Genel Kuruluna karşı sorumludur. 

b) Şube Yönetim Kurullarının ya da Merkez Yönetim Kurulunun işlerini, bütçelerini, gelir ve giderlerini Merkez Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgeler. 

c) Denetleme sonrası gerektiğinde Madde 12'de belirtilen esaslar içinde Merkez Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. <

Merkez Onur Kurulu

Madde 19- Merkez Onur Kurulunun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

a) Merkez Onur Kurulu 5 asıl ve 5 yedek üyeden oluşur. Merkez Onur Kurulu üyeleri, Merkez Genel Kurulunda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir. 

b) Asil üyeliğe seçilen üyeler içlerinden bir kişiyi başkan seçerler. 

c) Asıl üyelikten boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe seçilir 

d) Merkez Onur Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun isteği üzerine ya da kendiliğinden, Merkez Onur Kurulu Başkanının çağrısı ile toplanır. 

e) Merkez Onur Kurulu üyeleri tarafsızlıklarını kuşkuya düşürecek bir durumun varlığı halinde reddolunabilir, ancak ret isteminde bulunan kişi iddiasını kanıtları ile bildirmek zorundadır. İncelenen konu ile ilgisi bulunan veya hakkında inceleme yapılan kimse ile akrabalığı bulunan üyeler kurula katılamazlar. Bu durumlarda yedeklerden yeterli sayıda üye ile sayı 5'e tamamlanır. 

Merkez Onur Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde20- Merkez Onur Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Merkez Genel Kuruluna karşı sorumludur. 

b) Hizmet eden (psikanalist, psikiyatr, psikolog, klinik psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı, pedagog, vb.) ve hizmet sunulan (danışan/hasta) arasındaki ilişkileri ve/veya ruh sağlığı alanında çalışan meslektaş üyeler arasındaki ilişkileri ve danışan/hasta hakları ile ilgili etik kuralların uygulanmasını izlemek, kurallara uyulmadığı takdirde işbu hususları Merkez Genel Kuruluna bildirmek.

c) Üyelikten çıkarma cezası üstünde yaptırım gerektiği durumlarda ilgili, yetkili kurumlara uygun şekilde başvuruda bulunmak. 

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 21- Genel Başkan;

 1. Derneği özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder.
 2. Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder.
 3. Merkez Yönetim Kurulunca oluşturulmuş komisyonların, düzenleme komitelerinin, çeşitli görevlerle görevlendirilmiş üyelerin çalışmalarını denetler, Merkez Yönetim Kuruluna bilgi verir.
 4. Görevde bulunmadığı hallerde yerine Genel Başkan Yardımcısını görevlendirir.

Genel Başkan Yardımcısının Görev ve Yetkileri

Madde 22- Genel Başkan Yardımcısı;

a) Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

b) Merkez Yönetim Kurulunun ve/veya Genel Başkanın vereceği görevleri yapar. 

c) Bulunmadığı hallerde Genel Başkana vekâlet eder. 

Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreterinin Görev ve Yetkileri

Madde 23- Merkez Yönetim Kurulu Genel Sekreteri;

a) Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkana karşı sorumludur. 

b) Genel Başkanla birlikte Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler. 

c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar. 

d) Merkez Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür, sonuçları Merkez Yönetim Kuruluna ve Genel Başkana bildirir. 

e) Merkez Yönetim Kurulunun yazışmalarını yürütür.

f) Büroda çalışan personelin amiri olarak çalışma disiplinini sağlar. 

g) Şube Yönetim Kurullarının Merkez Yönetim Kurullarına göndermek zorunda oldukları yıllık çalışma raporlarını inceleyerek Merkez Yönetim Kuruluna rapor eder ve Merkez Genel Kurulu'nda sunulacak dönem çalışma raporunun hazırlanmasında bu verilerden de yararlanır 

h) Merkez Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Merkez Genel Kurulunda sunar. 

Saymanın Görev ve Yetkileri

Madde 24- Sayman;

a) Merkez Yönetim Kurulu ve Genel Başkana karşı sorumludur. 

b) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlığına ilişkin işlemleri ayniyat talimatına göre yürütür. 

c) Merkez Yönetim Kurulunun gelirlerini ilgili defterlere kaydeder, harcamalarını yapar. 

d) Derneğin parasal birikiminin değerinin korunması için önlemler alır. 

e) Bütçenin uygulanmasını sağlar, sonuçlarını değerlendirir. 

f) Dernek personelinin bordrosunu, SSK'na giriş-çıkış formlarını düzenler, vergi, SSK primleri ve ücret ödemelerini yapar. 

g) Yaptırılacak işlemlerle ilgili şartnameleri, sözleşmeleri hazırlar, Merkez Yönetim Kurulunun onayına sunar. 

h) Şube Yönetim Kurullarının, Merkez Yönetim Kurullarına göndermek zorunda oldukları yıllık mali raporlarını inceleyerek Merkez Yönetim Kuruluna rapor eder ve Merkez Genel Kurulunda sunulacak dönem mali raporunun hazırlanmasında bu verilerden de yararlanır. 

i) Alındı belgesi, makbuz, çek, fatura gibi değerli evrakları tutanakla teslim alır ya da teslim eder. 

j) Dernek adına gelirleri, tahsilatı alındı belgeleriyle, harcamaları da fatura ya da noter onaylı gider belgeleriyle yapar. İptallerin gerekçelerini yazıp imza eder ve Genel Başkana onaylatır. 

k) Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktar üzerindeki harcamaları, Merkez Yönetim Kurulu kararıyla yapar. 

Sayman Yardımcısının Görev ve Yetkileri

Madde 25- Mali işlerin yürütülmesinde, kaydedilmesinde Saymanla işbölümü yapacak olan Merkez Yönetim Kurulu üyesidir. İşbölümüyle üstlendiği görevler için Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

a) Ayni bağışları alındı makbuzuyla ve nakdi bağışları onaylı bağış belgesiyle dernek adına alır. 

b) Çek, makbuz, senet ve Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktardaki para gibi bütün kıymetli evrakı kasada saklar. Merkez Yönetim Kurulunun belirleyeceği miktarın üstündeki parayı hemen bankaya yatırır. 

c) Bankadan çekilen parayı kasa defterine kaydederek kasaya koyar. Kasadan vereceği parayı kasa defterine kaydederek imza karşılığı verir. 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ŞUBELER


Şube Açılması ve Çalışma Esasları

Madde 26- Merkez Genel Kurulu, uygun gördüğü illerde ya da birkaç ili kapsayan bölgelerde derneğin şubelerinin açılmasına karar verebilir. 

a) Merkez Yönetim Kurulu, şube açılması konusunda başvuru üzerine ya da kendiliğinden karar verebilir. 

b) Merkez Yönetim Kurulu, şube örgütünün kurulması konusunda; en az altı aydır şube açılacak il ya da bölgede oturan, üye olma koşullarını taşıyan en az üç kişiyi görevlendirir. 

Madde 27- 

a) Merkez Yönetim Kurulunca şube kurmakla görevlendirilenler şube açılacak ilin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunur. Bu başvuruda şube kurucularının adı-soyadı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, ikametgâh adresi, uyruğu yer alır. Başvuruya Halk İçin Psikoterapi Derneği'nin tüzüğünden iki örnek ve kurucuların yetki belgeleri eklenir. 

b) Şube kurulduktan sonra üye kaydetmeye başlar ve altı ay içinde de Şube Genel Kurulunu toplamak ve organlarını oluşturmak zorundadır. 

c) Şubeler doğrudan dernek merkezine bağlıdır. 

Şube Organları

Madde 28- Her şube aşağıdaki organlardan oluşur:

a) Şube Genel Kurulu 

b) Şube Yönetim Kurulu 

c) Şube Denetleme Kurulu

Şube Genel Kurulu

Madde 29-

a) Şube Genel Kurulu, şubenin en yetkili organıdır. 

b) Şubeye kayıtlı üyelerden oluşur. 

c) Şube Genel Kurulu olağan toplantısı iki yılda bir Eylül ayında yapılır. Şube Yönetim Kurulu, Olağan Genel Kurul toplantısının gününü, saatini, yerini, gündemini belirler. Ayrıca Şube Genel Kurul üyelerinin en az onda birinin önereceği konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. 

d) Genel Kurulda yalnızca gündemde yazılı maddeler görüşülür. 

e) Genel Kurul günü, saati, yeri ve gündemi onbeş gün önce bir gazetede ilan edilir ve mülki idareye yazıyla bildirilir. 

f) Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısında üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının bulunması zorunludur. Çoğunluk sağlanamadığı durumlarda Şube Genel Kurulu günü, saati, yeri belirtilmek suretiyle aynı gündemle onbeş gün içinde yeniden toplanır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Her iki toplantıda da bulunması zorunlu Şube Genel Kurulu üyesi sayısının, Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin toplamını aşması zorunludur. 

g) Toplantı birden fazla ertelenemez. Genel Kurul toplantı tutanakları, yeni seçilen Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu üyelerinin (yedekler dâhil) kimlikleri, yedi gün içinde ilgili makamlara bildirilir. 

h) Şube Genel Kurulu üyelerinin en az beşte biri, Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu ya da Merkez Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

i) Şube Genel Kurulu tutanaklarının ve alınan kararların mülki idareye iletilmelerinin yanı sıra birer tane örneği Merkez Yönetim Kuruluna gönderilir. 

Şube Genel Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde 30-  Şube Genel Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Başkan, Başkan Yardımcısı, iki Sekreterden oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanı üyelerini seçmek. 

b) Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetleme Kurulu üyelerini seçmek. 

c) Şube Yönetim Kurulunun dönem çalışmalarını, kesin hesaplarını ve bütçelerini, bunlara ilişkin Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporlarını inceleyip Yönetim Kurulunun aklanıp aklanmayacağına karar vermek. 

d) Şube Yönetim Kurulunun yapmak istediği işlere ilişkin proje, program ve iş planlarını inceleyip, Merkez Genel Kurulundan önce ön onayı vermek. 

e) Şube Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçeyi görüşüp aynen ya da değiştirerek kabul etmek. 

f) Dernek ana tüzüğünün 10. maddesinin (b) fıkrasına göre Merkez Genel Kurulu üyesi olacak delegeleri seçmek. 

Şube Yönetim Kurulu

Madde 31-

a) Şube Yönetim Kurulu 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Şube Yönetim Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 5 kişi asil, ikinci 5 kişi yedek olarak belirlenir. 

b) Asil üyeliğe seçilen üyeler, kendi aralarında Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Sayman ve Sayman Yardımcısını seçerler. 

c) Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asıl üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Şube Yönetim Kurulunca sonraki ilk toplantıya çağrılır. 

d) Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyeler Şube Yönetim Kurulu'ndan istifa etmiş sayılırlar. Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Her toplantıda bir sonraki toplantının tarihi belirlenir. 

e) Toplantı ve karar konularında, Merkez Yönetim Kurulu kararları ve talimatları dikkate alınır.

Şube Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 32- Merkez Yönetim Kurulu derneğin yönetim ve uygulama organıdır. Görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Merkez Genel Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulunun şubeyle ilgili kararlarını uygulamaya geçirmek. 

b) Geçen dönemin çalışma programını, mali işlemlerini ve bütçesini Şube Genel Kuruluna sunmak. 

c) Şubenin alacağı taşınmazların satın alınması ya da şubeye ait taşınmazların satılması konusunda şartname, öneri ve sözleşmeleri inceleyip, hazırladığı raporu Merkez Yönetim Kuruluna sunmak. 

d) Madde 31'de belirtilen esaslar içinde, olağan ya da olağanüstü Şube Genel Kurulunu gün, yer, saat ve gündemini belirleyerek toplantıya çağırmak. 

e) Şube Yönetim Kurulu adına bağış toplama yetkisinin kimlere verileceği hakkında karar vermek. Mülki yönetime, bu kişilerin kimlik belgelerini ileterek, yetki belgesi almak. 

f) Saymanın, Şube Yönetim Kurulunun kararını almaya gerek kalmadan yapabileceği harcama miktarını günün koşullarına göre belirlemek. 

g) Bütçeyi Şube Genel Kurulunda kabul edilen haliyle, Merkez Yönetim Kurulunun yönlendirmeleri doğrultusunda uygulamak. Hesap durumunu, yılda bir kez olmak üzere, Şube Genel Kurulu olduğu yıllarda Genel Kurul tutanaklarıyla birlikte Genel Kuruldan hemen sonra ve Genel Kurulu takiben 12. ayın sonunda, Merkez Yönetim Kuruluna göndermek. 

h) Merkez Genel Kurulu ya da Merkez Yönetim Kurulunun vereceği işleri yapmak. 

i) Madde 21'de belirtildiği gibi şubeye kayıtlı üye sayısına göre belirlenecek oranda Şube Yönetim Kurulu üyesi ile Merkez Eşgüdüm Kurulunda şubenin temsil edilmesini sağlamak. 

Şube Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 33-

a) Şubeyi özel ve tüzel kişiler önünde temsil eder. 

b) Şube Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. 

c) Şube Yönetim Kurulu ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

d) Şubenin yapacağı işlerde üyelerin üstlendikleri görevleri izler, Şube Yönetim Kuruluna bilgi verir. 

e) Görevde bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısını görevlendirir. 

Şube Başkan Yardımcısı’nın Görev ve Yetkileri

Madde 34-

a) Şube Yönetim Kuruluna ve Başkana karşı sorumludur. 

b) Şube Yönetim Kurulunun ve/veya Başkanın vereceği görevleri yapar. 

c) Bulunmadığı hallerde Başkana vekâlet eder. 

Şube Yönetim Kurulu Genel Sekreterinin Görev ve Yetkileri

Madde 35-

a) Şube Yönetim Kurulu ve Başkana karşı sorumludur. 

b) Başkanla birlikte Şube Yönetim Kurulu toplantılarını düzenler. 

c) Toplantı tutanak ve kararlarını yazar. 

d) Şube Yönetim Kurulu kararlarıyla üstlendiği görevleri yürütür. Sonuçları Şube Yönetim Kuruluna ve Başkana bildirir. 

e) Şube Yönetim Kurulunun yazışmalarını yürütür. 

f) Büro personelinin amiri olarak çalışma düzenini sağlar. 

g) Şube Yönetim Kurulunun dernek merkezine göndermek zorunda olduğu bilgi ve belgelerin hazırlanıp gönderilmesinden sorumludur. 

h) Şube Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve Şube Genel Kurulunda sunar. 

Şube Sayman ve Sayman Yardımcısının Görev ve Yetkileri

Madde 36- Tüzüğün 24. ve 25. Maddesinde belirtilen görevleri şube bazında yürütmek.

Şube Denetleme Kurulu

Madde 37- Şube Denetleme Kurulunun seçilmesi, işbölümü, toplantı kuralları:

a) Şube Denetleme Kurulu 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Şube Denetleme Kurulu üyeleri Şube Genel Kurulunda gizli oyla seçilir. Aday gösterilenlerden oy sıralaması ile ilk 3 kişi asil, ikinci 3 kişi yedek olarak belirlenir. 

b) Asil üyeliğe seçilen üyeler, içlerinden bir kişiyi başkan seçerler, kendi aralarında işbölümü yaparlar. 

c) Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, oy sıralamasına göre ve boşalan üye sayısı kadar yedek üye asil üyeliğe geçirilir. Adı belirlenen üye(ler) Şube Denetleme Kurulu Başkanınca sonraki ilk toplantıya çağrılır. 

d) Merkez Denetleme Kurulu gerektiğinde, kendiliğinden ya da bir başvuru üzerine toplanır. 

Şube Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 38- Şube Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Şube Genel Kuruluna karşı sorumludur. 

b) Şube Yönetim Kurulunun yapılmış çalışmalarını, çalışma projelerini ve/veya bütçelerini, gelir ve giderlerini, Şube Genel Kurulu adına denetler. Denetleme sonrası incelemesini bir raporla belgeler. Denetleme Kurulu raporu onbeş gün içinde merkeze gönderilir. 

c) Denetleme sonrası gerektiğinde Madde 12'de belirtilen esaslar içinde Şube Genel Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. 


BEŞİNCİ BÖLÜM: DERNEĞİN GELİR-GİDERLERİ VE HESAPLARI


Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 39- Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

a) Üyelik başvuru ödentisi. 

b)Yıllık üyelik ödentisi. 

c) Şube ödentisi 

d) Bağış ve yardımlar. 

e) Taşınır ve taşınmaz malların işletme gelirleri. 

f) Mevduat faizleri. 

g) Dernekçe hazırlanan ya da satış hakkı derneğe bırakılan broşür, kitap, resim, kartpostal vb. şeylerin satışından elde edilen gelirler. 

h) Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için düzenlenen, kongre, konferans, seminer gibi bilimsel toplantılardan ya da çay, balo, piyango, yemek gibi sosyal toplantılardan elde edilen gelirler. 

Gelirlerin Toplanması

Madde 40-

a) Derneğin gelirleri Dernekler Kanunu ile Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre toplanır. 

b) Her türlü tahsilat, yetki belgesi olan görevlilerce usulüne uygun olarak yapılır. 

c) Yurt dışından bağış alınabilmesi için ilgili bakanlığın onayı alınır. 

d) Ayni bağışlar, kanuni esas ve usullere uygun olarak alınır. 

e) Tüm kıymetli evrak, noterce onaylanmış defterler kaydedilir. 

Dernek Kasası’nda Bulundurulacak Para Miktarı

Madde41- Derneğin merkez ve şube kasasında bulundurulabilecek para miktarı her yıl Memur maaş katsayısının bin ile çarpımı sonucunda elde edilen miktarla sınırlandırılır. 

Derneğin Giderleri

Madde 42-

a) Yönetim, büro ve kira giderleri. 

b) Demirbaş eşya giderleri. 

c) Yayın ve yazışma giderleri. 

d) Derneğin amaçlarına uygun olarak Merkez veya Şube Yönetim Kurulunca yapılmasına karar verilmiş işlerin giderleri. 

Derneğin Ödemeleri

Madde 43-

a) Saymanın Yönetim Kurulu kararına gerek kalmadan tek başına yapabileceği harcama miktarını aşan her işin sonunda, kesin hesap ve son ödemeler Yönetim Kurulunca atanmış bir komisyon tarafından saptandıktan sonra, Yönetim Kurulu adına Sayman ya da Sayman Yardımcısı tarafından ödenir. 

b) Ödemeler için gerekli para, bankadan para çekme yetkisi olan Yönetim Kurulu üyelerince çekilir. 

c) Dernek merkezi ve şubeler için hesap dönemi, iki olağan Genel Kurul arasındaki iki takvim yılıdır.

Derneğin Tutmak Zorunda Olduğu Defterler 

Madde 44- Dernek adına Merkez Yönetim Kurulu ya da şube adına Şube Yönetim Kurulunun noterce onaylandıktan sonra tutmak zorunda olduğu defterler şunlardır: 2023 yılı için geliri 500 bin TL'yi aşması halinde Bilanço esasına göre tutulacak defterler: 

1. Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır, kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2. Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3. Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarasıyla bu deftere kayıt edilir. Gelen evrak asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4. Alındı Belgesi Kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

5. Yevmiye Defteri

6. Büyük Defter

7. Envanter Defteri

5, 6, ve 7. maddelerdeki defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul kanunu ile bu kanununun Maliye bakanlığına verdiği yetkiye istinaden Muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri esaslarına göre yapılır.

İŞLETME ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTERLER

1- Karar Defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır, kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2- Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenir.

3- Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sıra numarasıyla bu deftere kayıt edilir. Gelen evrak asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4- Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

5-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullandıkları veya verdikleri yerler ve kullanım süresini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

a) Şube üyelerinin yazılacağı üye kayıt defteri ve merkezde derneğin bütün üyelerinin kaydedileceği üye kayıt kütüğü: Bu defterlere, üyelerin kişisel ve mesleki kimlik bilgileri, adresleri, yıllık ödenti yükümlülüklerini ödeyip ödemedikleri ve Merkez Yönetim Kurulunca gerekli görülen başka kişisel bilgilerinin kaydı tutulur.

b) Yönetim Kurulu kararlarının yazılacağı karar defteri: Bu deftere Yönetim Kurulu kararları tarih ve sayı sırasıyla günü gününe yazılır ve toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerince imzalanır.

c) Gelen ve giden evrakların işleneceği evrak defterleri: Gelen ve giden evraklar tarih ve sayı sırasıyla bu defterlere kaydedilir. Gelen evrakların aslı, giden evrakların kopyası usulüne uygun olarak dosyalanır. Dernek organında iş ve yazışma konularına göre bir sistem oluşturulur.

d) Gelir ve gider defteri: Dernekle ilgili alınan bütün paralar alındıkları ve harcanan bütün paralar da verildikleri kişiler, ticarethaneler ve kurumlar, adresleri ile birlikte belirtilerek, günü gününe tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır.

e) Bütçe, kesin hesap, bilanço defteri: Dönem bütçeleri ile gelir ve gider yılsonu kesin hesap durumları bu deftere yazılır. Hesap bağlandığında Yönetim Kurulunca imzalanır.

f) Demirbaş defteri: Derneğe ait dayanıklı eşya bu deftere yazılır. Eşyalar üzerine demirbaş defterindeki sayı konulur.

g) Alındı belgesi kayıt defteri: Defterdarlık ya da Maliye Muhasebe Müdürlüğünce verilen alındı belgeleri sıra ve seri numaralarına göre bu deftere kaydedilir. Alındı belgeleri zimmetle alınır ve teslim edilir.

h) Değerli makbuzlar defteri: Gider makbuzları, ayni bağış ya da kabullere ait makbuzlar ve çekler bu deftere sıra ve seri numarasına göre kaydedilir. Makbuzlar yeminli matbaalarda hazırlatılır. Zimmetle alınır ve verilir. Dernek muhasebe planı gereğince, tahsilat ve harcamaların denetimini ve muhasebesini kolaylaştırmak üzere, Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği öteki yardımcı cetvel ve defterler de Saymanın sorumluluğu altında tutulur. İptal edilen makbuzların, Sayman tarafından iptal nedeni açıkça yazılıp imzalanması ve Genel Başkanca onaylanması zorunludur. Bu makbuzların aslı ve kopyası aynen kalır. 

Değerli Defter, Makbuz ve Evrakın Saklanması

Madde 45-

a) Kıymetli defter, makbuz ve evrak usulüne uygun şekilde yasal sürelerince saklanır. Gerekirse bu sürenin dolmasından sonra da saklanmaya devam edilir.

b) Bunların imhası Merkez Yönetim Kurulunun iznine bağlıdır.

c) Gerekli tedbirler alınmadığı için değerli evrak, makbuz ve evrakların yok olması ya da kullanılamaz hale gelmesinin derneğe verdiği zararlardan, ilgili memurlar ve Yönetim Kurulu üyeleri ortak sorumluluk altındadır.


ALTINCI BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER


Mülkiyet ve Tasarruf Hakkı

Madde 46-

a) Derneğin taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının mülkiyeti dernek merkezine aittir. Tapulama işleri ve tüm satışlar dernek merkezi adına yapılır.

b) Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde bir Şube Yönetim Kuruluna, Dernek Merkezi adına tapulama ve satış işlemlerini yürütmek üzere yetki verebilir.

c) Şubelerin bulunduğu yerlerdeki taşınmaz malların kullanımı ise şubeye aittir. Gelir getiren işyerlerinden elde edilen geliri şube yönetimi tahsil eder. Ancak, dernek merkezine gönderilecek pay oranı Merkez Genel Kurulunda alınacak kararla belirlenir.

d) Dernek gelirlerinin en az % 80’i dernek amaçlarına harcanır.

Yolluklar 

Madde 47- Gerekli görüldüğü hallerde memur ve uzmanlara ve görevlendirilen kişilere yolluk verilir ve bunların zorunlu giderleri karşılanır. Miktar tespiti konusunda Yönetim Kurulları yetkilidir. Ancak yolluklar birinci derece memur yolluğundan fazla olamaz.

Madde 48- Derneğin Borçlanması: Dernek Ticari bankalardan, Finans Kuruluşlarında, şirketlerden genel kurul kararı ile borçlanma yapabilir

Dernek Merkezi'ne Ayrılacak Paylar

Madde 49-

a) Şubelerin topladıkları üyelik başvuru ödentisi, yıllık üyelik ödentisi, bağışlar, işletme gelirleri, bilimsel ya da sosyal toplantılardan elde edilen gelirlerin bir bölümünün dernek merkezine gönderilmesi zorunludur. Bu gelirlerin dernek merkezine gönderilecek oranları Merkez Genel Kurulunca belirlenir.

b) Gelirlerden aktarılacak merkez payı her yılın Temmuz ve Aralık aylarında dernek merkezi hesabına aktarılır.

c) Şube bütçelerinin hazırlanması sırasında Merkez Genel Kurulunca belirlenecek orana göre tahmini gelirlerin belirlenen miktarı merkez payı olarak bütçenin gider kısmına konur.

d) Merkez Yönetim Kurulu gerektiği durumlarda, ihtiyaç fazlasını mali durumu yetersiz olan şubelere gönderebilir.

e) Merkez payını bütçesine koyup da gönderemeyecek durumda olan şubeler, Merkez Yönetim Kuruluna bilgi vererek onay almak zorundadırlar.

f) Şubeler arasında yardımlaşma Merkez Yönetim Kurulu onayı alınarak yapılabilir.

Matbu Evrak

Madde 50- Merkez ve şubelerin kullanacakları defterler ve matbu evrak merkez tarafından hazırlanır. Maliyetleri üzerinden şubelere gönderilir. 

Derneğin Feshi ve Kapatma

Madde 51-

a) Derneğin feshi, Merkez Genel Kurulunun üçte iki çoğunlukla bu yolda karar vermesine bağlıdır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmazsa, 13. Madde hükümlerine göre Merkez Genel Kurulu ikinci toplantıya çağrılır. Bu toplantıda üye sayısı ne olursa olsun fesih kararı görüşülür ve toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğunun kararıyla fesih kararı alınabilir.

b) Fesih beş gün içinde mülki idareye bildirilir.

c) Dernek merkezinin feshi ile bütün şubeler de feshedilmiş olur.

d) Şubenin kendini feshi bu maddenin (a) fıkrasındaki kurallara göre yapılabilir. Bu durumda, Şube Genel Kurulunun fesih kararının, mülki idare yanında dernek merkezine de bildirilmesi zorunludur.

e) Derneğin ya da şubelerin kapatılması Dernekler Kanunu’nun 49. maddesine bağlıdır.

f) Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Halk İçin Psikoterapi Derneği”  ibaresi kullanılır.

g) Derneğin tasfiyesi halinde genel kurulda mal varlığının devredileceği yer belirlenmemişse; o dönemde faaliyette olan ve Halk İçin Psikoterapi Derneği’nin kuruluş amaçlarına en uygun derneğe devredilir.

Tasfiye

Madde 52-

a) Fesih, kapatılma vb. nedenlerle derneğin tüzel kişiliğini kaybetmesi durumunda, Dernekler Kanunu hükümlerine göre, tüm taşınır-taşınmaz mal varlığı, paraları, alacakları, intifa, yararlanma ve kullanma hakları devredilir.

b) Şubelerin kapatılması halinde tüm taşınır – taşınmaz malları, paraları, gelir getiren işleri, intifa, yararlanma ve kullanma hakları yedi gün içinde dernek merkezine devredilir.

Tüzükte Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 53- Bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanununa ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu ile Yönetmeliklere göre hazırlanmış olup, açık hüküm bulunmayan hallerde adı geçen kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 54- Kurucu üyelerin 23 Nisan 2023 tarihinde yaptığı toplantıda kabul edilen ve Yürürlük maddesi dâhil 54 maddeden oluşan bu tüzük, İçişleri Bakanlığı’nın onayından sonra, on beş gün içinde ülke çapında dağıtılan bir gazetede ilan edilerek yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1-* İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri Madde 8’de belirtilmiştir. 

Bu tüzük 54(ElliDört) madde ve 1(Bir) geçici maddeden ibarettir.


Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin; Adı ve Soyadı:

Görev Unvanı:(Not:(*) Yıldız ile işaretli madde veya bölümler tüzükte bulunması zorunlu hususlardan değildir. Bu tüzükte yer alan kırmızı renkle ve altı çizili yazılanlar Mevzuata aykırı olmamak şartıyla değiştirilebilecek hususlardır. Kuruluşu eski olan ve tüzüğünü tamamen değiştirecek derneklerde “Geçici yönetim kurulu üyeleri” yerine “mevcut yönetim kurulu” yazılır.)